Brana Gedragscode

De Brana gedragscode is opgesteld om duidelijk te maken waaraan echte natuurbegraafplaatsen blijvend herkend kunnen worden. Elke natuurbegraafplaats die deze gedragscode onderschrijft, maakt daarmee duidelijk dat zij de kwaliteit en continuïteit van de bedrijfsvoering borgt door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te ondernemen.

Algemeen

Een natuurbegraafplaats die de Brana gedragscode onderschrijft, garandeert daarmee:
de integriteit, de continuïteit en kwaliteit van het door haar gevoerde beleid en de door haar geboden diensten met betrekking tot natuurbeheer en natuurbegraven;
een correcte naleving van de gedragsregels zoals in deze gedragscode vastgelegd;
dat zij vrijwillig meewerkt aan een toetsing van de naleving van de gedragsregels en dat zij de conclusies daarvan accepteert.

Gedragsregels

1. Een Brana lid beheert een voor publiek toegankelijke natuurbegraafplaats in een gebied met de planologische hoofdbestemming natuur en de toegevoegde functie of bestemming begraven of natuurbegraafplaats;
2. Een Brana lid garandeert dat het natuurbeheer plaatsvindt door een gecertificeerd natuurbeheerder;
3. Een Brana lid voldoet aan alle wettelijke bepalingen en voorschriften verband houdende met de exploitatie
van een natuurbegraafplaats;
4. Een Brana lid draagt zorg voor een correct en respectvol verloop van begrafenissen en van een respectvolle bejegening van het publiek;
5. Een Brana lid garandeert dat medewerkers voldoende zijn toegerust om hun werkzaamheden servicegericht, verantwoord en correct te verrichten;
6. Een Brana lid maakt publiekelijk duidelijk:
a) Dat er grafrust voor onbepaalde tijd heerst i.c. dat graven niet worden geruimd en hoe de grafrust voor onbepaalde tijd wordt geborgd;
b) Dat grafmarkeringen alleen van organische en andere natuurlijke inheemse materialen zijn, die van nature op de betreffende natuurbegraafplaats voorkomen, en hoe de toestemming tot het plaatsen van een grafmarkering plaatsvindt;
c) Dat er geen bovengrondse as verstrooiing mag plaatsvinden;
d) Dat zij op basis van een natuurbeheerplan het natuurbeleid en –beheer uitvoert, dat het beleid is gericht op in stand houden en verbeteren van de kwaliteit van natuur, bos en bodem en van de biodiversiteit en hoe zij periodiek rapporteert over de effecten en resultaten van dat beleid;
e) Welke milieueisen er zijn gesteld aan verzorging van overledenen en gebruik van middelen en materialen, zoals kleding en kisten;
f) Hoe zij voorkomt dat er oneigenlijke barrières worden opgeworpen die een verantwoorde natuurontwikkeling belemmeren en welke maatregelen er worden genomen ter voorkoming van schadelijke effecten door activiteiten en gebruik van materialen en middelen die milieuverstoring –verontreiniging en – belasting tot gevolg kunnen hebben;
g) Wie de eigenaar en de beheerder of gebruiker is;
h) Hoe de registratie van de verleende grafrechten en de graven is geborgd;
i) Hoe de grafrust voor onbepaalde tijd is geborgd;
j) Hoe de bijzondere verbinding van de mens met de natuur en cultuur op de natuurbegraafplaats gestalte krijgt;
k) Wat de rechten en plichten zijn van de eigenaar/beheerder en van de rechthebbende van het grafrecht en hoe deze kenbaar worden gemaakt;
l) Hoe de locatie van verleende grafrechten verantwoord en begrijpelijk kenbaar wordt gemaakt aan belanghebbenden;
m) Hoe de duurzame en maatschappelijk verantwoorde exploitatie en beheer van het gebied als natuurgebied en natuurbegraafplaats tot in lengte van dagen is geborgd;
n) Wat de kosten, gedragsregels en leveringsvoorwaarden zijn voor het gebruik van het grafrecht.

Tot slot

Elk Brana lid publiceert deze gedragscode zodanig dat het publiek er te allen tijde kennis van kan nemen. Deze gedragscode bevat de minimum eisen waaraan een Brana lid moet voldoen.

Niet naleven van deze gedragscode heeft uitsluiting als Brana lid tot gevolg.