BRANA de nieuwe branchevereniging voor natuurbegraafplaatsen in Nederland

Voor de natuurbegraafplaatsen in Nederland is er nu een eigen branchevereniging. Die bewaakt de kwaliteit, continuïteit en profilering van deze heel specifieke maatschappelijke voorziening en komt op voor de belangen van de leden. BRANA (Branchevereniging Natuurbegraafplaatsen Nederland) is de naam. BRANA presenteerde zich tijdens het symposium ‘Natuurbegraven als economische drager voor natuur en landschap’ dat het Nationaal Groenfonds samen met het Ministerie van Economische Zaken deze week organiseerde. Vier natuurbegraafplaatsen; Reiderwolde in Groningen, Hillig Meer in Drenthe, Heidepol op de Veluwe en Weverslo in de Peel – zijn de initiatiefnemer. Gé Peterink is voorzitter en tevens woordvoerder voor de nieuwe branchevereniging.

Zeven toetredingscriteria

Belangrijkste motief om BRANA op te richten is het grote belang dat de initiatiefnemers hechten aan kwaliteitsborging van natuur in relatie tot natuurbegraven. Daarnaast achten zij het van belang dat duidelijk is hoe de wederzijdse rechten en plichten rondom het verleende grafrecht voor onbepaalde tijd zijn geregeld.

Tijdens het symposium maakte BRANA de toetredingscriteria voor nieuwe leden bekend. Alleen rechtspersonen die een natuurbegraafplaats beheren kunnen lid worden. Nieuwe leden moeten aan de volgende zeven criteria voldoen:

De natuurbegraafplaats heeft een planologische dubbelbestemming: natuurgebied en natuurbegraafplaats;
Zij heeft een gemeente vergunning om een begraafplaats te mogen exploiteren;
Het is een particuliere onderneming die duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen herkenbaar in beleid en praktijk praktiseert;
In het beleid staat de verbinding van de mens met de maatschappij, de natuur en de cultuur centraal. De ‘eeuwige grafrust’ maakt daar deel van uit;
De organisatie werkt met een vastgesteld en toetsbaar natuurbeleidsplan;
De organisatie is gecertificeerd als natuurbeheerder;
De natuurbegraafplaats is aangesloten bij de LOB (Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen).

Maatschappelijke agenda

De agenda van BRANA wordt nu vooral bepaald door het bevorderen van een herkenbare en betrouwbare positie voor particuliere natuurbegraafplaatsen in Nederland; door de borging van de kwaliteit van natuur, cultuur, dienstverlening en bedrijfsvoering van natuurbegraafplaatsen, én door de gevolgen van natuur- en fiscale wetgeving voor natuurbegraafplaatsen.

In zijn presentatie nodigde voorzitter Gé Peterink natuurbegraafplaatsen die aan de criteria (willen) voldoen, uit om lid te worden. Verder meldde hij dat BRANA aanspreekpunt en gesprekspartner wil zijn voor maatschappelijke organisaties en overheden en dat zij initiatiefnemers van natuurbegraafplaatsen een kader wil bieden waaraan plannen getoetst kunnen worden en kwaliteitsborging kan worden gestimuleerd. Op dit moment is BRANA vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie die het samenstellen van een herziening van het Alterra-rapport “Terug naar de natuur” uit 2008 begeleidt.